متالورژی

متالورژی از دیرباز یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع در سرتاسر دنیا بوده است. از زمانی که انسان فلزات را کشف نمود و ابتدایی ترین قطعات را ساخت، صنعت متالورژی نیز شکل گرفت. از اولین نشانه های ظهور این صنعت می توان به ابزارآلات جنگی مانند تبر و شمشیر اشاره نمود. 

بطور کلی تمامی فعالیت ها از قبیل استخراج، تولید، شکل دهی و هرآنچه که با فلزات چه بصورت مستقیم و چه غیر مستقیم ارتباط دارند مربوط به صنعت متالورژی می شود. این صنعت را میتوان به دو بخش کلی نیز تقسیم نمود. بخش اول مربوط به فرآیند تولید فلزات از سنگ های معدنی و بخش دوم مربوط به تولید انواع آلیاژها و همچنین بازیابی مجدد فلزات می باشد. 
زمینه فعالیت ما مربوط به بخش دوم این صنعت، مانند ریختگری، برشکاری و تمیز کاری قطعات و همچنین جوشکاری می شود که توانسته ایم با تامین انواع مواد اولیه تخصصی و با کیفیت در قسمتی از این صنعت گسترده و وسیع حضور داشته باشیم.     
 

بالا