افزودنی های بتن

افزودنی های بتن موارد مصرف مختلفی دارند که با توجه به زمان، مکان و مورد مصرف کاربری متفاوتی دارند مانند : زودگیر ها، دیرگیر ها، روان کننده ها و .... که برای هر کدام از این موارد ماده خاص خودشان را استفاده می کنیم

افزودنی های بتن موارد مصرف مختلفی دارند و به صورت درصدی از وزن سیمان در بتن اضافه می شوند  که با توجه به زمان، مکان و مورد مصرف ،  کاربری های متفاوتی دارند مانند : زودگیر ها، دیرگیر ها، روان کننده ها و .... که برای هر کدام از این موارد ماده خاص خودشان را استفاده می کنیم.

بالا