تکنولوژی تزریق

با توجه به شرایط پروژه های آب بندی و تحکیم انتخاب محصولات مناسب به دانش فنی بالایی نیازمند می باشد، همچنین نحوه اجرای این عملیات در موفقیت آمیز بودن عملیات نقش به سزایی دارد.

بالا