ملات و چسب های ویژه

منظور کلی از ملات های ویژه ، همان ملات بنایی است که امروزه بر اساس کاربرد های خاص، طراحی و تولید می شوند

منظور کلی از ملات های ویژه ، همان ملات بنایی است که امروزه بر اساس کاربرد های خاص، طراحی و تولید می شوند و شامل ملات های تعمیراتی ، ملات دوجزیی آب بندی ، ملات های آنی گیر ، ملات های پوشش نهایی ، چسب های کاشی مختلف از نوع معمولی تا نوع مناسب برای کاشی های بدون جذب آب  و سایر ملات های می باشد.در این بخش چسب های کاشی و چسب های بتن نیز ارائه می  گردد.

بالا