گروت

گروت تشکیل شده از سیمان ، ماسه و افزودنی که پس از اختلاط با آب برای پر کردن فضاهای خالی ، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، ریل ماشین آلات و ... کاربرد دارد ، بدلیل خاصیت منبسط شوندگی گروت ، مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر می کند

 

گروت تشکیل شده از سیمان ، ماسه و افزودنی که پس از اختلاط با آب برای  پر کردن فضاهای خالی ، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، ریل ماشین آلات و ... کاربرد دارد ، بدلیل خاصیت منبسط شوندگی گروت ، مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر می کند.

بالا