آب بندی و تحکیم

جهت آب بندی درز ها و ترک ها طبق اصول و مقررات آیین نامه ZTV-ING آلمان ( مقررات الزامی برای آب بندی سازه های بتنی )اقدام می گردد.

در قسمت هایی از درزها که نشت فعال آب وجود دارد ، جهت متوقف کردن جریان آب رزین پلی یورتان فوم شونده تک جزئی و  سپس رزین پلی یورتان دو جزئی الاستیک یا تحکیمی با طراحی شیوه اجرا و پکر گذاری طبق اصول ومقررات ZTV-ING  آلمان ( مقررات الزامی برای آب بندی سازه های بتنی ) در فواصل مناسب ( فاصله پکر های تزریق از یکدیگر برابر با نصف ضخامت بتن می باشد ) و به شیوه ضربدری (وصله زدن) ، پکرگذاری و به شیوه مناسب با فشار پمپ تک جزئی و  دو جزئی تزریق می شود.

بالا