آب بندی درزها

جهت آب بندی درز ها و ترک ها می توان از نوار های آب بند هیدروفیلی حجیم شونده ، شلنگ تزریق و ممبرین غشایی آب بند استفاده کرد.

نوار آب بند هیدروفیلی حجیم شونده ، شلنگ تزریق و ممبرین غشایی آب بند سیستم های تخصصی آب بندی درزهای اجرایی ، انقباضی و انبساطی می باشند که جایگزینی مناسب برای سیستم های سنتی هستند.

 

بالا