آندالوزیت


یک مینرال آلومینوسیلیکاتی متعلق به گروه سیلیمانیت میباشد که مزایای فراوانی همچون ثبات حجمی، مقاومت به خزش خیلی خوب، دیرگدازی تحت بار خوب، مقاوت به شوک حرارتی بالا را در مواد نسوز فراهم میآورد. 
شرکت DAMREC، بزرگترین تولید کننده آندالوزیت در دنیا، طیف گستردهای از محصولات را مبنی بر نیاز مشتری جهت کاربردهای مختلف ارائه داده است:

Run Of Mine        Premium Grade
Randalusite           Durandal D60
Purusite                 Kerphalite KF
Kerphalite KA        
Krugerite K57 P        
Krugerite K55        
Kerphalite KB        
        
      Sieved and Milled
        Durandal D59
        Kerphalite KA
        Purusite
        Durandal D57
        Kerphalite KB

        

بالا