آلومینا-منیزیا اسپینل


یکی از مقاوم ترین ترکیبات دیرگداز از جهت دیرگدازی، پایداری حرارتی و شیمیایی است. ما قادر به تأمین گستره وسیعی از با کیفیتترین اسپینل آلومینا-منیزیایی می باشیم:
اسپینل آلومینا بالا زینتر شده
اسپینل آلومینا بالا ذوبی
اسپینل منیزیا بالا زینتر شده
اسپینل منیزیا بالا ذوبی
 

بالا