منیزیت


منیزیت دِد برن (DBM)
منیزیت دد برن در کوره دوار از طریق پخت مواد خام منیزیت در یک دمای کنترل شده تولید میشود. 
DBM 97
DBM 94
    منیزیت ذوبی
استحکام، سایش و پایداری شیمیایی منیزیت ذوبی بهتر از منیزیت دِد برن میباشد. 
منیزیت ذوبی سفید (WFM) 97
منیزیت ذوبی قهوهای (BFM) 97
 

بالا