گرافیت پولکی


    گرافیت پولکی متبلور شده در صنایع دیرگداز به عنوان یک ماده با کیفیت کاربرد دارد. این ماده خواص فیزیکی و شمیایی ویژهای دارد از قبیل مقاومت دمایی بالا، مقاومت به اکسیداسیون، ضد خوردگی، ضد(آنتی) شوک حرارتی، استحکام بالا، خود روانسازی، هدایت حرارتی، هدایت الکتریکی و غیره.

بالا