افزودنی و پر کننده ها


    صنایع فولاد و ریختهگری
جوی و راهگاه ها در کوره بلند، لایه پاتیل، دریچه کشویی و ...
    سیمان
لایه های پیشگرم، لایه های قسمت زنجیر کاری شده، لایه های ورودی و خروجی کوره های دوار
   شیشه و سرامیک
اسباب کوره
درجه های متفاوت در یک نوع چگال شده و نوع چگال نشده بسته به کاربرد موجود میباشد. این مواد براساس خلوص از بیشترین به کمترین مرتب شده است:
o    971 U or D
o    968 U or D
o    955 U or D

    پودر سیلیکون Elkem
این محصول به عنوان آنتی اکسیدان در صنایع دیرگداز استفاده میشود که بر اساس خلوص از بیشترین به کمترین مرتب شده است: 
o    Si-Nine 80
o    Si-Nine 75
o    Si-Nine 60
    SioxX و SioxX-Quick از Elkem
دیسپرسانت Siox برای جرم های کم سیمان و بسیار کم سیمان حاوی میکروسیلیس پیشنهاد میشود. 
زودگیر SioxX-Quick برای مخلوط های پاششی پیشنهاد میشود.
 

بالا