فیلتراسیون

به طور کلی فرآیند تصفیه و فیلتراسیون، جداسازی ذرات چه در مقیاس میکروسکوپی و چه در مقیاس ماکروسکوپی از سیال (عمدتاً مایع می باشد) تعریف می گردد و همچنین به دلیل اهمیت زیاد آن، این فرآیند بخشی جدا نشدنی از بسیاری از صنایع می باشد.

فعالیت ما در این بخش در خصوص تامین مواد اولیه مصرفی همانند انواع کربن اکتیو و خاک دیاتومیت بوده و همانطور که ذکر شد، با توجه به گستردگی صنایع، فعالیت ما نیز در این بخش در صنایع مختلفی همانند غذا و دارو، آب و فاضلاب، پتروشیمی و ... می باشد.

بالا