مینرال ها

اکثر مواد اولیه ای که در صنعت دیرگداز به کار برده می شوند، مواد اولیه معدنی و طبیعی می باشند که فرآوری آن ها به صورتی انجام می شود که اجزای نامناسب آن ها کاهش یابد.

مینرال ها موجب بروز خواص متعددی از جمله دیرگدازی، استحکام دما بالا، مقاومت دربرابر خوردگی و سایش در محصولات می شوند.
مواد اولیه ای که دارای انبساط حجمی یا افت وزنی زیادی در حین افزایش دما می باشند، در کوره های مخصوص فرآوری می شوند.
به دلیل افزایش نیازهایی در رابطه با خلوص و خواص مواد دیرگداز، مواد اولیه سنتزی به طور روزافزون مورد استفاده قرار گرفته اند.

بالا