این ماده خواص فیزیکی و شمیایی ویژه ای از قبیل مقاومت دمایی بالا، مقاومت به اکسیداسیون، ضد خوردگی، ضد شوک حرارتی، استحکام بالا، خود روانسازی، هدایت حرارتی، هدایت الکتریکی و غیره دارد.