منیزیت زینترشده در کوره دوار از طریق پخت مواد خام منیزیت در یک دمای کنترل شده تولید می شود.