منیزیت ذوبی با بالاترین تراکم و اندازه کریستال پریکلاس، در کوره های قوس الکتریکی در دمای بالاتر از 2800 درجه سانتی گراد به وسیله ذوب منیزیا تولید می شود.