الیاف فولادی به پنج روش کشش سیمی، پرتاب از مذاب، پرتاب از آسیاب، تراشکاری از بلوک،ورق شکاف دار تولید می شوند.
این مواد باعث بهبود مقاومت شوک حرارتی جداره دیرگداز، استحکام خمشی بالا، توانایی نگهداری ساختار قطعه در حین شکست و جلوگیری کننده از حرکت ترک می شوند. این الیاف تحت شرایط احیا، می تواند تا دمای 1400
 درجه سانتی گراد را تحمل کند.