اسپینل های آلومینا بالا دارای خواص حرارتی بسیار خوبی همچون استحکام گرم مقاومت شوک حرارتی، مقاومت به خوردگی در برابر سرباره در صنایع فولاد می باشد.
 این ماده به دو صورت زینتر شده و ذوبی استفاده می گردد.