این فرآیند با دقت کنترل می شود تا از بالاترین خلوص و ساختار بهینه کریستال اطمینان حاصل شود.
برای کاربردهای نسوز برای رسیدن به دانه های بلوکی با چگالی حجمی بالاتر، به روشی خرد می شوند.