اسپینل های غنی از منیزیم در کوره های دوار سیمان به ویژه در دماغه و نواحی گرم کوره مورد استفاده قرار  می گیرد.
اسپینل به صورت قابل توجهی عملکرد نسوزها ی آلومینایی را بالا می برد و به ایجاد ایده های مقرون به صرفه بیشتری در نسوزکاری کمک می نماید.
این ماده به دو صورت زینتر شده و ذوبی استفاده می گردد.